Belgische vereniging voor weeskinderen in Marokko VZW

STRUCTUUR
De vereniging werd opgericht in 1999.
Het bestuursorgaan telt 6 leden:


Zohra Nait Oufakir, stichter en voorzitter,
Anita Faucompret, secretaris
Anita Martens, algemeen bestuurslid
Dirk Janssen, algemeen bestuurslid
Els Ulenaers, algemeen bestuurslid
Walter Wellens, penningmeester
De leden van het Bestuursorgaan werken volledig onbezoldigd. De stichting beschikt niet over
een infrastructuur, alle administratieve activiteiten gebeuren bij de leden thuis.

Het Bestuursorgaan vergadert min. 2 keer per jaar om de werking te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Om onze doelen te realiseren, hebben we, naast de leden van het Bestuursorgaan, donateurs.

Sinds september 2020 is onze vereniging aangesloten bij ‘Solidariteit om Leven VZW’ (SOL).
Dankzij deze aansluiting kunnen we onze donateurs belastingaftrek voor hun giften aanbieden.

HISTORIEK
1. Opvoedingsondersteuning

De eerste twaalf jaar lag de focus op de verbetering van de leefomstandigheden van de kinderen in het weeshuis Lalla Amina in Taroudant. Op vlak van de pedagogische situatie werden positieve initiatieven genomen in het weeshuis:

De kinderen konden in Taroudant blijven en hoefden niet vanaf hun vier jaar naar een weeshuis in een andere stad te verhuizen.

We realiseerden de bouw van een eerste (Belgisch) huisje waar zes jongens samen konden opgroeien, onder begeleiding van vaste opvoedsters, in een veilige sfeer met een meer huiselijk klimaat dan leven in een grote zaal, in een grote groep.

Door dit voorbeeld gestimuleerd, volgden de bouw en uitrusting van zes gelijkaardige huisjes. Onze vereniging stond gedeeltelijk in voor de financiering hiervan.

Docenten en studenten van Vlaamse hogescholen en experten opvoedingsondersteuning boden de opvoedsters ter plaatse vorming en praktische ondersteuning. Hierdoor groeide de professionaliteit van de opvoedsters aanzienlijk en de kwaliteit van het leven binnen de instelling ging er op vooruit.

2. Na het weeshuis
Vanaf 2013, toen de eerste generatie weeskinderen meerderjarig werd en het weeshuis moest verlaten, werd onze werking steeds meer losgekoppeld van het weeshuis. We stelden vast dat de overstap naar een zelfstandig leven vol risico’s was en niet of nauwelijks werd voorbereid. Marokkaanse weeshuizen zijn traditioneel gericht op bescherming. De kinderen groeien er op in een besloten milieu met weinig kans op oefening en contact in de ‘echte wereld’. Ze beschikken over vrijwel geen zelfstandigheidsstrategieën, noch beroepscompetenties.
Onze nieuwe missie werd weeskinderen en andere kinderen en jongeren in een precaire situatie voor te bereiden op en te ondersteunen bij hun integratie in de Marokkaanse samenleving. Het opvolgen van weeskinderen buiten de instelling is vrijwel onontgonnen terrein in Marokko. Daarbij komt dat Marokko op weinig voorzieningen kan terugvallen. Begeleid wonen, werkplekleren, deeltijds leren zijn er onbestaand. Omkadering vanuit de overheid (zoals bij ons bv. VDAB, OCMW, bijzondere jeugdzorg) is erg beperkt en nog grotendeels vervat in het kader van het traditionele liefdadigheidswerk. De belangrijkste brug naar de samenleving en ondersteuning bij de stap naar volwassenheid in Marokko is nog steeds het ruime familiale netwerk en het is net dat wat weesjongeren ontberen.
3. eigen belangenbehartiging
Een aantal van onze oudere weesjongens stichtte een eigen vereniging, Zohor Al Amal (Bloem van de Hoop). Dit past in hun zelfstandigheidsstrategie: opkomen voor hun belangen en die van hun lotgenoten, en als ervaringsdeskundigen nieuwe projecten mee vorm geven. Zohra Nait Oufakir (na haar professionele carrière in België, terug woonachtig in Marokko) is bestuurslid van deze vereniging, samen met vier voormalige weesjongens. Deze vereniging functioneert nu als partner in Marokko voor de projecten die wij met onze VZW ondersteunen.
In 2015 en 2016 werd de nieuwe aanpak concreet uitgewerkt in Agadir, de grootste stad in het zuiden van Marokko, aan de kust. Een tiental weesjongens woonden er samen in een appartement. Ze werden er begeleid en ondersteund in hun studies en in hun (zoektocht naar) werk. De kosten voor huisvesting en levensonderhoud voor zo’n grote groep bleken echter op lange termijn moeilijk te dragen door onze vereniging en daarom werd besloten de werking te concentreren op advies en coaching.
In 2017 keerde de werking terug naar Taroudant, met de oprichting van een jeugdadviescentrum voor begeleiding naar een zelfstandig leven. Weeskinderen zijn de primaire doelgroep, maar ook andere jongeren in problematische situaties kunnen er terecht. Twee voormalige weesjongens werden in dienst genomen na een opleiding tot coach en er werd een samenwerkingsverband opgestart met een grote secundaire school in de stad.
NIEUWE INITIATIEVEN
De doelgroep blijven weeskinderen en andere jongeren in precaire situaties in Marokko. We willen hen voorbereiden op en ondersteunen bij de overgang naar een zelfstandig leven en hen helpen op te komen voor hun belangen in de Marokkaanse samenleving.
In de loop van 2019 werd de werking rond advies en coaching afgerond. De resultaten met de jongeren zelf waren bemoedigend, maar de samenwerking met de school vlotte minder goed dan verwacht. Nieuwe mogelijkheden dienden zich aan, wat resulteert in de 2 nieuwe doelstellingen van de VZW:

financiering secundair en hoger onderwijs
belangenbehartiging van weeskinderen op vlak van onderwijs, arbeidsmarkt en algemeen welbevinden
yellahyellah