Over onze vereniging

Belgische vereniging voor weeskinderen in Marokko VZW

De vereniging werd opgericht in 1999.

De Raad van Bestuur telt 6 leden:

 

Zohra Nait Oufakir, stichter en voorzitter,

Dirk Janssen, secretaris

Anita Faucompret, algemeen bestuurslid

Anita Martens, algemeen bestuurslid

Els Ulenaers, algemeen bestuurslid

Walter Wellens, penningmeester

De leden van de Raad van Bestuur werken volledig onbezoldigd. De stichting beschikt niet

over een infrastructuur, alle administratieve activiteiten gebeuren bij de leden thuis.

De Raad van Bestuur vergadert min. 2 keer per jaar om de werking te evalueren en bij te

sturen waar nodig.

Om onze doelen te realiseren, hebben we, naast de leden van de Raad van Bestuur, andere

donateurs. Zij zijn de leden van de VZW.

Sinds september 2020 is onze vereniging aangesloten bij ‘Solidariteit om Leven’ (SOL).

Dankzij deze aansluiting kunnen we onze donateurs belastingaftrek voor hun giften aanbieden.

  • HISTORIEK 


1. Opvoedingsondersteuning


      De eerste twaalf jaar lag de focus op de verbetering van de leefomstandigheden van de

      kinderen in het weeshuis Lalla Amina in Taroudant. Op vlak van de pedagogische situatie

      werden positieve initiatieven genomen in het weeshuis:

   De kinderen konden in Taroudant blijven en hoefden niet vanaf hun vier jaar naar een

      weeshuis in een andere stad te verhuizen.

   We realiseerden de bouw van een eerste (Belgisch) huisje waar zes jongens samen

      konden opgroeien, onder begeleiding van vaste opvoedsters, in een veilige sfeer met een

      meer huiselijk klimaat dan leven in een grote zaal, in een grote groep.

   Door dit voorbeeld gestimuleerd, volgden de bouw en uitrusting van zes gelijkaardige

      huisjes. Onze vereniging stond gedeeltelijk in voor de financiering hiervan.

   Docenten en studenten van Vlaamse hogescholen en experten opvoedingsondersteuning

      boden de opvoedsters ter plaatse vorming en praktische ondersteuning. Hierdoor

      groeide de professionaliteit van de opvoedsters aanzienlijk en de kwaliteit van het leven

      binnen de instelling ging er op vooruit.


2. Na hetweeshuis

Vanaf 2013, toen de eerste generatie weeskinderen meerderjarig werd en het weeshuis

moest verlaten, werd onze werking steeds meer losgekoppeld van het weeshuis. We stelden

vast dat de overstap naar een zelfstandig leven vol risico’s was en niet of nauwelijks werd

voorbereid. Marokkaanse weeshuizen zijn traditioneel gericht op bescherming. De kinderen

groeien er op in een besloten milieu met weinig kans op oefening en contact in de ‘echte

wereld’. Ze beschikken over vrijwel geen zelfstandigheidsstrategieën, noch

beroepscompetenties.

Onze nieuwe missie werd weeskinderen en andere kinderen en jongeren in een precaire

situatie voor te bereiden op en te ondersteunen bij hun integratie in de Marokkaanse

samenleving. Het opvolgen van weeskinderen buiten de instelling is vrijwel onontgonnen

terrein in Marokko. Daarbij komt dat Marokko op weinig voorzieningen kan terugvallen.

Begeleid wonen, werkplekleren, deeltijds leren zijn er onbestaand. Omkadering vanuit de

overheid (zoals bij ons bv. VDAB, OCMW, bijzondere jeugdzorg) is erg beperkt en nog

grotendeels vervat in het kader van het traditionele liefdadigheidswerk. De belangrijkste

brug naar de samenleving en ondersteuning bij de stap naar volwassenheid in Marokko is

nog steeds het ruime familiale netwerk en het is net dat wat weesjongeren ontberen.


3. Eigen belangenbehartiging

Een aantal van onze oudere weesjongens stichtte een eigen vereniging, Zohor Al Amal

(Bloem van de Hoop). Dit past in hun zelfstandigheidsstrategie: opkomen voor hun belangen

en die van hun lotgenoten, en als ervaringsdeskundigen nieuwe projecten mee vorm geven.

Zohra Nait Oufakir (na haar professionele carrière in België, terug woonachtig in Marokko) is

bestuurslid van deze vereniging, samen met vier voormalige weesjongens. Deze vereniging

functioneert nu als partner in Marokko voor de projecten die wij met onze VZW

ondersteunen.

In 2015 en 2016 werd de nieuwe aanpak concreet uitgewerkt in Agadir, de grootste stad in

het zuiden van Marokko, aan de kust. Een tiental weesjongens woonden er samen in een

appartement. Ze werden er begeleid en ondersteund in hun studies en in hun (zoektocht

naar) werk. De kosten voor huisvesting en levensonderhoud voor zo’n grote groep bleken

echter op lange termijn moeilijk te dragen door onze vereniging en daarom werd besloten

de werking te concentreren op advies en coaching.

In 2017 keerde de werking terug naar Taroudant, met de oprichting van een

jeugdadviescentrum voor begeleiding naar een zelfstandig leven. Weeskinderen zijn de

primaire doelgroep, maar ook andere jongeren in problematische situaties kunnen er

terecht. Twee voormalige weesjongens werden in dienst genomen na een opleiding tot

coach en er werd een samenwerkingsverband opgestart met een grote secundaire school in

de stad.

  • NIEUWE INITIATIEVEN

De doelgroep blijven weeskinderen en andere jongeren in precaire situaties in Marokko. We

willen hen voorbereiden op en ondersteunen bij de overgang naar een zelfstandig leven en

hen helpen op te komen voor hun belangen in de Marokkaanse samenleving.

In de loop van 2019 werd de werking rond advies en coaching afgerond. De resultaten met

de jongeren zelf waren bemoedigend, maar de samenwerking met de school vlotte minder

goed dan verwacht. Nieuwe mogelijkheden dienden zich aan, wat resulteert in de 3 nieuwe

doelstellingen van de VZW:

     financiering hoger onderwijs

     belangenbehartiging van weeskinderen in de Marokkaanse samenleving

We onderzoeken tevens mogelijkheden voor opleiding en tewerkstelling in een riad met

boerderij, een vijftal kilometer buiten Taroudant.